Kretingos brolija2022-09-27T13:28:47+02:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNAS

1602 m.  brolius pranciškonus į Kretingą pakvietė tuometinis Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius. Įsikūrus pranciškonams, Kretinga tapo priešakiniu katalikybės postu protestantiškos Prūsijos pasienyje. Istoriniai šaltiniai liudija, kad, broliams pradėjus savo veiklą, protestantiškos šeimos viena po kitos pradėjo grįžti prie katalikybės. Krikštytis čia atvykdavo ne tik Kretingos ir Palangos apylinkių žmonės, tačiau ir Klaipėdos, Kuršo krašto šeimos. Jonas Karolis Chodkevičius, matydamas, kad bernardinų darbas vaisingas, paliepė dvaro valdytojui Kunickiui pastatyti mūrinę bažnyčią ir vienuolyno rūmus. Statybos prasidėjo 1605 metais, vienuolynas buvo baigtas 1610-aisiais, o bažnyčia užbaigta 1617 m.

Kretinga buvo kuriama kaip katalikų miestas. Pagal miesto valdymo nuostatus, jame gyventi ir statyti bažnyčias galėjo tik katalikai. Jie galėjo nesitenkinti pranciškonų bažnyčia ir pasistatyti savo, tačiau ilgą laiką, praktiškai iki šių dienų, užtenka vienos mažesniųjų brolių bažnyčios.

Po 1863 m. sukilimo, kai rusų valdžia pradėjo uždarinėti katalikų vienuolynus (kadangi kunigai ir vienuoliai rėmė sukilimą), Kretingos vienuolynas buvo paliktas neuždarytas, kadangi buvo pačiame didžiulės Rusijos imperijos pakraštyje ir pavojaus valdžiai nekėlė. Į vienuolyną buvo suvežti visi vienuoliai, kurie dėl fizinės negalios ar senyvo amžiaus nebetiko pastoraciniam darbui parapijose. Taigi Kretingos vienuolynas buvo paverstas savotiška senelių ir neįgaliųjų prieglauda, todėl veikė iki pat XX a. pradžios.

Klestėjimo laikotarpiu reikėtų laikyti tarpukarį, kai atsikūrus pranciškonų vienuolijai Kretinga buvo tapusi Lietuvos provincijos dvasiniu ir administraciniu centru. Tuo metu vienuolių skaičius išaugo ir, pavyzdžiui, 1928 metais čia gyveno 23 broliai. Brolių veiklą čia sustabdė sovietinė okupacija, tačiau Kretinga buvo pirmoji vieta, į kurią po pusės šimtmečio iš pogrindžio sugrįžo mažesnieji broliai, 1989 m. lapkričio 19 dieną atgautoje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje aukoję pirmąsias šv. Mišias.

Paulius Bytautas OFM 

Brolis kunigas Paulius Bytautas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1985 metais ir buvo vienas iš nedaugelio kunigų, prisijungusių prie brolijos pranciškonams išėjus iš pogrindžio ir grįžus į Kretingą. Brolis Paulius tapo kunigu 1986 metais. Jis yra kilęs iš Telšių.

Sovietmečiu brolis Paulius yra dirbęs misionieriumi Novosibirske, Rusijoje. Grįžęs į provinciją brolis Paulius daugelį metų buvo pasauliečių pranciškonų nacionaliniu dvasiniu asistentu, daug prisidėjo, kad Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas atsikurtų Lietuvoje. Daug širdies brolis Paulius įdėjo atgaivindamas sovietmečiu išniekintą Kauno Šv. Jurgio bažnyčią ir vienuolyną, jis yra ir Lietuvos skautų kapelionas, domisi istorija, yra teologijos mokslų daktaras.

Šiuo metu brolis Paulius yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas ir vienuolyno vikaras.

Andrius Dobrovolskas OFM

Brolis kunigas Andrius Dobrovolskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2001 metais. Jis yra kilęs iš Vilniaus. Brolis Andrius daug laiko skiria maldai ir meditacijai, didelį dėmesį teikia sakramentų teikimui, piligrimų sielovadai. Šiuo metu brolis Andrius yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vienuolyno gvardijonas, formacijos ir studijų sekretorius, provincijos sekretorius ir definitorius.

Laisvalaikiu brolis Andrius domisi sveika gyvensena, bėgioja, dalyvauja maratono varžybose.

Gediminas Numgaudis OFM

Brolis kunigas Gediminas Numgaudis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1994 metais ir tais pačiais metais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra žemaitis, kilęs iš Kretingos.

Brolis Gediminas visoje Lietuvoje yra žinomas pamokslininkas ir evangelizacijų organizatorius, daugelį metų gyvenęs Pakutuvėnuose ir vedęs katalikiškas vasaros stovyklas. Šiuo metu jis yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaras, Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, drauge su Telšių vyskupija organizuoja „Palaiminimų šeštadienius“. Brolis Gediminas palaiko artimą draugystę su mesijiniais žydais, skatina dvasinį lietuvių ir žydų tautų susitaikymą.

Brolis Gediminas domisi kinu ir fotografija, kartu su režisieriumi Audriumi Stoniu kūrė filmą apie Krikšto sakramentą „Avinėlio vartai“.

Rolandas Taučius OFM

Brolis kunigas Rolandas Taučius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2014 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2015 metais. Jis yra žemaitis, gimęs Skuode ir užaugęs Mažeikiuose.

Brolis Rolandas yra jaunas kunigas, kaip savo didžiausią tarnystę matantis klausyklą – būti tarpininku tarp Dievo ir žmogaus, statyti gailestingumo tiltus. Šiuo metu jis yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaras, Kretingos OFS brolijos dvasinis asistentas.

Laisvalaikiu broliui Rolandui patinka lankytis klasikinės muzikos koncertuose, keliauti, jis domisi istorija ir mėgsta gaminti.

Alvydas Virbalis OFM

Brolis kunigas Alvydas Virbalis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2007 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2009 metais. Jis yra žemaitis, kilęs iš Kretingos.

Brolis Alvydas yra Pranciškonų gimnazijos direktorius ir rūpinasi katalikišku jaunimo ugdymu. Taip pat jis tarnauja Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru.

Laisvalaikiu broliui Alvydui patinka groti būgnais ir akustine gitara, keliauti. Studijuodamas Anglijoje jis išmoko gaminti daug įdomių receptų, todėl kartais nustebina brolius skaniais patiekalais.

Paulius Vaineikis OFM

Brolis kunigas Paulius Vaineikis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1996 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1999 metais. Jis yra kilęs iš Šiaulių. Brolis Paulius daugelį metų organizavo ir dalyvavo piligriminiuose jaunimo žygiuose bei kelionėse. Nuo jaunystės linkęs į menus, jis tapo ikonas ir veda ikonografijos kursus. Yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos vikaras.

Laisvalaikiu broliui Pauliui patinka sportuoti, jis kasmet dalyvauja pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“ ir įveikia pusmaratonio distanciją. Taip pat groja būgneliu ir gitara, repuoja.

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 190769729
Sąskaitos numeris: LT904010041800022330, Luminor bankas

Vadovas: Paulius Bytautas OFM, klebonas
Telefonas: +370 682 60227
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt

Raštinės darbo laikas

Antradieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 iki 15.00 val.)

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val.

Raštinės tel. 8 686 30227

El. paštas: kretingosparapija@gmail.com

Šv. Mišios

Pirmadieniais – 8.00 val.

Antradieniais – penktadieniais:  8.00 val. ir 18.00 val

Šeštadieniais: 10.00 val. ir 18.00 val.

Sekmadieniais: 8.00 val., 10.30 val., 12.30 val., 18.00 val

Valandų liturgija

Pirmadieniais – šeštadieniais: 17.30 val. Kankinių koplyčioje

Švč. Sakramento Adoracija

Šeštadieniais: nuo 11.00 iki 18.00 val

Išpažinčių klausoma

Visų šv. Mišių metu.

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 191153971
Sąskaitos numeris: LT044010041800032317, Luminor bankas

Vadovas Andrius Dobrovolskas OFM, gvardijonas
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt
Telefonas: +370 698 44769
El. paštas: brandrius@gmail.com