Kauno brolija 2018-10-02T08:34:45+00:00

LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KAUNO ŠV. JURGIO KONVENTAS

Viena seniausių Kauno bažnyčių ir vienuolynas Kaune pradėti statyti apie 1492-uosius, o užbaigti apie 1502 m. Manoma, jog bažnyčios architektas buvo Mykolas Enkingeris (Dancingas), tas pats, kuris kūrė Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias Vilniuje. Tai buvo vienas didžiausių (be pilies) mūro pastatų kompleksas Kaune.

Šv. Jurgio konventas buvo Kauno senamiesčio gyventojų ugdymo, tikybos, religijos sklaidos vieta. Anuo metu Lietuva buvo dar gana pagoniškas kraštas. Nors jau prieš šimtą metų buvo priėmusi krikštą, tačiau kur ne kur vis dar kūrenosi aukurai, kuriuos prižiūrėjo vaidilutės.

Prie brolių glaudėsi ir siuvėjai, ir kirpėjai, ir bačkoriai, ir parako bei patrankų gamintojai. Visos tuo metu Lietuvoje buvusios gildijos veikė ir prie mūsų bažnyčios. Jie ne tik turėjo savo altorius, prie kurių dalyvaudavo šv. Mišiose, tačiau ir rinkdavosi konvento patalpose. Bernardinai tuo metu buvo visapusiškai išsilavinę, išmanė filosofiją, teologiją, meną. Miestiečiams buvo labai įdomu ateiti pabendrauti su jais. Broliai beveik visą nuo maldos liekantį laiką skirdavo bendrystei ir pokalbiams su žmonėmis, rekolekcijoms, susikaupimo valandoms.

1842 m. caro valdžia vienuolyną panaikino. 1864-1865 m. čia buvo perkelta Žemaičių vyskupijos dvasinė seminarija. 1950 m. sovietų valdžia bažnyčią uždarė ir pavertė ją vaistų sandėliu.

Atgavus nepriklausomybę, 1992 m. bažnyčią perėmė Kauno miesto savivaldybė, o vienuolynas 1993 m. pradėtas perduoti atsinaujinantiems po sovietmečio mažesniesiems broliams, kurie jame apsigyveno 1995 m. Bažnyčią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija perėmė 2005 m., o 2008-aisiais, švenčiant Šv. Jurgio šventę, pašventintas laikinas altorius. Nuo tada sekmadienių šventimą broliai perkėlė į bažnyčią. Nuo 2009 m. bažnyčioje ir vienuolyne pradėti restauracijos ir rekonstrukcijos darbai. Šalia bažnyčios 2011 m. įsteigti piligrimų namai „Domus Pacis“.

paulius-bytautas-ofmPaulius Bytautas OFM

Brolis kunigas Paulius (Saulius) Bytautas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1985 metais ir buvo vienas iš nedaugelio kunigų, prisijungusių prie brolijos pranciškonams išėjus iš pogrindžio ir grįžus į Kretingą. Brolis Paulius tapo kunigu 1986 metais. Jis yra kilęs iš Telšių.

Sovietmečiu brolis Paulius Bytautas yra dirbęs misionieriumi Novosibirske, Rusijoje. Grįžęs į provinciją brolis Paulius daugelį metų buvo pasauliečių pranciškonų nacionaliniu dvasiniu asistentu, daug prisidėjo, kad Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas atsikurtų Lietuvoje. Daug širdies brolis Paulius įdeda atgaivindamas sovietmečiu išniekintą Šv. Jurgio bažnyčią ir vienuolyną. Brolis Paulius domisi istorija, yra teologijos mokslų daktaras.

Juozapas Marija Žukauskas OFM

Brolis kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2000 metais ir tais pačiais metais tapo kunigu.  Jis yra kilęs iš Šiaulių. Kaip sako pats brolis, yra aukštaičių kilimo, žemaičių auklėjimo.

Brolis Juozapas Marija didelį dėmesį skiria ligonių sielovadai ir Klaipėdos universitete yra baigęs dvasinio konsultavimo magistrantūros studijas. Gyvendamas Vilniuje jis Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje įkūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų savitarpio pagalbos grupelę, o šiuo metu rūpinasi tokia grupele Kaune ir yra Šv. Klaros globos namų Kaune kapelionas.

Broliui Juozapui Marijai patinka filmuoti ir skelbti Evangeliją pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Laisvalaikiu jis mėgsta sportuoti, šaudyti iš lanko, lankytis koncertuose.

linas-vorocinskisLinas Voročinskis OFM

Brolis diakonas Linas Voročinskis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2006 metais ir tais pačiais metais buvo įšventintas į diakonus.  Jis yra žemaitis, kilęs iš Ventos.

Brolis Linas yra labai ūkiškas ir kruopštus žmogus, todėl broliai jam paveda administruoti šalia vienuolynų veikiančias institucijas, o šiuo metu – piligrimų namus „Domus Pacis“.

Laisvalaikiu brolis Linas domisi automobiliais ir automobilių sportu.

Paulius Baltakis OFM

Brolis vyskupas Paulius Baltakis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1950 metais JAV. Po dvejų metų jis buvo įšventintas į kunigus, o 1984 metais tapo pirmuoju išeivijos lietuvių vyskupu.

Paulius Baltakis gimė gausioje 11 vaikų šeimoje Anykščių krašte. Užaugęs jis išvyko studijuoti į Kauno kunigų seminariją, bet netrukus nacių buvo suimtas iš išvežtas priverstiniams darbams. Laimingai sulaukęs karo pabaigos ir užbaigęs studijas Belgijoje, kunigystės šventimus priėmė JAV, kur vaisingai dirbo kartu su Šiaurės Amerikos pranciškonų brolija, vėliau penkiolika metų praleido Kanadoje, Toronto Prisikėlimo parapijoje. Iki tapdamas vyskupų vieną kadenciją tėvas Paulius tarnavo kaip Lietuvos šv. Kazimiero vikariato vikaras. Paskirtas vyskupu, aplankė visas lietuvių parapijas pasaulyje. Pasiekė ne vien Europą, Aziją ar Naująją Zelandiją, bet apsilankė ir Rusijoje – Novosibirske ir kt.

Šiuo metu vyskupas emeritas yra grįžęs į Lietuvą ir gyvena Šv. Klaros globos namuose Kaune.

Šv. Mišios:

Darbo dienomis: 18 val. (koplyčioje)

Šeštadieniais: 10 val. (koplyčioje)

Sekmadieniais: 10.30 val. (bažnyčioje) ir 17 val. (koplyčioje)

Oficialus pavadinimas: Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas

Registracijos adresas: Papilio g. 9, LT- 44275 Kaunas
Įmonės kodas: 192077010
Sąskaitos numeris: LT777044060002920158, AB SEB bankas
Vadovas Paulius Bytautas OFM, gvardijonas

Telefonai: +370 682 60227 (bendras), +370 612 17897 (gvardijonas)
El. paštas: sauliusbytautas@yahoo.com