Brolija Toronte2022-02-07T10:46:26+02:00

TORONTO PRISIKĖLIMO VIENUOLYNAS

Toronto Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d. Nuo pat savo įsikūrimo pradžios pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuviams visuose jų dvasiniuose ir kultūriniuose reikaluose.

Nuo 1958 m. vasaromis pradėtos rengti išeivijos lietuvių stovyklos „Aušra“, turėjusios daugiau sportinį charakterį (iki šiol parapijos salėje sportuoja sporto, ypač krepšinio, klubas tuo pačiu pavadinimu), kurios 1972 m. tapo bendresnio pobūdžio ir buvo pavadintos „Kretinga“. Stovyklos iniciatorius ir stovyklavietės įkūrėjas buvo pranciškonas t. Paulius Baltakis OFM, šiuo metu gyvenantis JAV. Šios stovyklos kasmet vyksta iki šiol.

Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo College gatvėje miesto centre, o į dabartinius namus vakariniame pakraštyje parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

augustinas-simanaviciusAugustinas Simanavičius OFM

Brolis kunigas Augustinas Simanavičius OFM gimė 1932 m. Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio rajone. Amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1957 metais, o 1962-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Daugelį metų tarnauja Toronto Prisikėlimo parapijoje vienuolijos vyresniuoju.

Kazimieras Kasparavičius OFM

Brolis kunigas Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2001 metais, o 2012-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra gimęs 1976 m. Alytuje.

Neilgai trukus po šventimų buvo išsiųstas rūpintis išeivijos lietuvių sielovada Kanadoje. Laisvalaikiu brolis Kazimieras mėgsta skaityti, klausytis geros muzikos ir važinėti dviračiu.

Jonas Jurgis Šileika OFM

Brolis kunigas Jonas Jurgis Šileika OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o 2006-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra gimęs 1958 m. Kavarske, Anykščių rajone.

Brolis Jonas tarnauja Prisikėlimo parapijos klebonu. Laisvalaikiu jis mėgsta keliauti, žaisti boulingą ir žvejoti.

Oficialus pavadinimas: Toronto Prisikėlimo parapija (RC Lithuanian Resurrection Parish)

Vienuolyno oficialus pavadinimas: Toronto Prisikėlimo vienuolynas (The Society of Franciscan Fathers of Ontario)

Adresas: 1 Resurrection Rd., Toronto ON, M9A 5G1, Canada

Telefono nr.: +1 (416) 533 0621
Fax. +1 (416) 533 7247

El. paštas: resparish@prisikelimas.ca

Tinklalapis: www.prisikelimas.ca
Vadovai: Jonas Jurgis Šileika, klebonas;

Augustinas Simanavičius, gvardijonas