Brolija Toronte2019-08-12T15:07:38+02:00

TORONTO PRISIKĖLIMO VIENUOLYNAS

Toronto Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d. Nuo pat savo įsikūrimo pradžios pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuviams visuose jų dvasiniuose ir kultūriniuose reikaluose.

Nuo 1958 m. vasaromis pradėtos rengti išeivijos lietuvių stovyklos „Aušra“, turėjusios daugiau sportinį charakterį (iki šiol parapijos salėje sportuoja sporto, ypač krepšinio, klubas tuo pačiu pavadinimu), kurios 1972 m. tapo bendresnio pobūdžio ir buvo pavadintos „Kretinga“. Stovyklos iniciatorius ir stovyklavietės įkūrėjas buvo pranciškonas t. Paulius Baltakis OFM, šiuo metu gyvenantis JAV. Šios stovyklos kasmet vyksta iki šiol.

Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo College gatvėje miesto centre, o į dabartinius namus vakariniame pakraštyje parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

augustinas-simanaviciusAugustinas Simanavičius OFM

Brolis kunigas Augustinas Simanavičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1957 metais, o 1962-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Daugelį metų tarnavo Toronto Prisikėlimo parapijoje.

Jis yra gimęs 1932 m. Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio rajone. Iki šiol mėgsta žaisti golfą ir boulingą.

Paulius Vaineikis OFM

Brolis kunigas Paulius Vaineikis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1996 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1999 metais. Jis yra kilęs iš Šiaulių. Brolis Paulius daugelį metų organizavo ir dalyvavo piligriminiuose jaunimo žygiuose bei kelionėse. Nuo jaunystės būdamas linkęs į menus, jis tapo ikonas ir veda ikonografijos kursus. Pastaraisiais metais rūpinasi užsienio lietuvių sielovada, todėl buvo paskirtas į Toronto Prisikėlimo parapiją.

Laisvalaikiu broliui Pauliui patinka sportuoti, jis kasmet dalyvauja pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“ ir įveikia pusmaratonio distanciją. Taip pat groja būgneliu ir gitara, repuoja.

Kazimieras Kasparavičius OFM

Brolis kunigas Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2001 metais, o 2012-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra gimęs 1976 m. Alytuje.

Neilgai trukus po šventimų buvo išsiųstas rūpintis išeivijos lietuvių sielovada Kanadoje. Laisvalaikiu brolis Kazimieras mėgsta skaityti, klausytis geros muzikos ir važinėti dviračiu.

Jonas Šileika OFM

Brolis kunigas Jonas Šileika OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o 2006-aisiais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra gimęs 1958 m. Kavarske, Anykščių rajone.

Brolis Jonas tarnauja kaip Prisikėlimo parapijos klebonas. Laisvalaikiu jis mėgsta keliauti, žaisti boulingą ir žvejoti.

Oficialus pavadinimas: Toronto Prisikėlimo parapija (RC Lithuanian Resurrection Parish)

Vienuolyno oficialus pavadinimas: Toronto Prisikėlimo vienuolynas (The Society of Franciscan Fathers of Ontario)

Adresas: 1 Resurrection Rd., Toronto ON, M9A 5G1, Canada

Telefono nr.: +1 (416) 533 0621
Fax. +1 (416) 533 7247

El. paštas: resparish@prisikelimas.ca

Tinklalapis: www.prisikelimas.ca
Vadovai: Jonas Šileika, klebonas;

Augustinas Simanavičius, gvardijonas