Brolija Kenebunke2022-02-08T21:52:17+02:00

KENEBUNKO ŠV. ANTANO VIENUOLYNAS

Tarpukariu atsikūrę Lietuvos pranciškonai greitai augo: 1940 m. jie jau turėjo 6 vienuolynus, 25 kunigus, 34 klierikus, 70 brolių ir 10 novicų. Deja, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, visos bažnyčios, klebonijos ir vienuolynai buvo nacionalizuoti, kunigų seminarijos ir visos katalikiškos vienuolijų išlaikomos mokyklos uždarytos. Toks pat likimas ištiko ir pranciškonus. Tad Lietuvos pranciškonų vadovybė, matydama, kad pranciškonai Lietuvoje bus sunaikinti, dar 1940 metais pavedė t. Justinui Vaškiui OFM suburti juos Amerikoje.

1947 m. vandenyno pakrantėje, Meino valstijos Kenebunkporto kaime, rasti ir įsigyti namai su sodais ir labai gražiais apylinkės vaizdais. Ten buvo įsteigtas Šv. Antano vienuolynas ir įkurta Lietuvos Šv. Kazimiero komisariato buveinė. Šioje pigiai kainavusioje vietoje ėmė dažnai ir gausiai lankytis piligrimai, ypač vasarą.

1956 m. prie Šv. Antano vienuolyno Kenebunkporte prijungus naujus pastatus buvo įsteigta Šv. Antano aukštesnioji mokykla kandidatams į pranciškonus ruošti. Tuometinis kustodas tėvas Jurgis Gailiušis pabrėžė, kad į mokyklą bus priimami tik lietuviai ir lietuvių kilmės vaikai, o mokytojai bus lietuviai pranciškonai. Šv. Antano aukštesnioji mokykla Kenebunkporte sėkmingai veikė iki 1969 metų. Jos išlaikymu ir visapusišku jaunimo ugdymu iš visos širdies rūpinosi 1964-1970 m. kustodo pareigas ėjęs tėvas Leonardas Andriekus. Deja, didėjant mokinių skaičiui, mokyklos ir mokinių išlaikymas bendrabutyje darėsi vis sunkesnis, komisariatas klimpo į skolas, todėl 1969 m. birželį, išleidus paskutinę mokinių laidą, su dideliu širdies skausmu teko mokyklą uždaryti.

Šiuo metu Šv. Antano vienuolynas yra tikinčiųjų pamėgta rekolekcijų ir poilsio vieta. Žmonės čia atvyksta dvasiniams pokalbiams ir išpažinčiai atlikti. Prie vienuolyno veikia pasauliečių pranciškonų brolija.

aurelijus-gricius-ofm

Aurelijus Gricius OFM

Brolis kunigas Aurelijus Gricius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1996 metais ir tais pačiais metais buvo įšventintas į kunigus. Jis tarnauja žmonėms Šv. Antano vienuolyne Kenebunke, o šiuo metu yra ir vienuolyno vyresnysis.

Brolis Aurelijus domisi teologija, o laisvalaikiu mėgsta žvejoti ir grybauti.

Jonas Bacevičius OFM

brolis Jonas Bacevičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1957 metais JAV, o į kunigus buvo įšventintas 1962-aisiais. Jaunystėje jis dirbo mokytoju pranciškonų įsteigtoje Šv. Antano aukštesniojoje mokykloje Kenebunke ir vedėjo pavaduotoju „Kultūros Židinio“ spaustuvėje, buvo naujų pašaukimų direktorius, kandidatų ugdymo magistras ir pasauliečių pranciškonų dvasinis asistentas.

Brolis Jonas jau daugelį metų priklauso charizmatų maldos grupei, yra pasauliečių pranciškonų dvasinis asistentas.

raimundas-bukauskas-ofm

Raimundas Bukauskas OFM

Brolis kunigas Raimundas Bukauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2002 metais JAV, o į kunigus buvo įšventintas 2004-aisiais. Brolis Raimundas yra lietuvis, išvykęs gyventi į JAV ir ten susipažinęs su broliais pranciškonais. Jis apsisprendė prisijungti prie Lietuvos pranciškonų. Šiuo metu tarnauja Kenebunko Šv. Antano vienuolyno ekonomu ir vikaru.

andrew-bisson-ofm

Andrew Bisson OFM

Brolis kunigas Andrew Bisson OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1991 metais JAV, o į kunigus buvo įšventintas 1993-aisiais. Tai – vienintelis provincijai priklausantis amerikietis brolis pranciškonas.

Oficialus juridinis vienetas JAV: „The Society of Franciscan Fathers of Greene, Maine“
Buveinės adresas: Franciscan Monastery 28 Beach Ave, Kennebunk, ME 04043
Pašto dėžutės adresas: Franciscan Monastery P. O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046
Tel. nr.: +1 (207) 967 2011
Fax. +1 (207) 967 5721