Sausio 17–19 dienomis naujoji Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė perskirstė brolių tarnystes provincijoje. Brolių rotacija Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje vykdoma atsižvelgiant į esamą provincijos situaciją, bendruomenių ir parapijų poreikius, pagrindines misijas. Tokie pareigų paskirstymai vyksta kas trejus metus, paskutinis vyko 2019 metais.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebono pareigoms Telšių vyskupui siūlomas iš Kauno persikeliantis br. Paulius Bytautas OFM. Vienuolyno gvardijonu lieka br. Andrius Dobrovolskas OFM. Pranciškonų gimnazijos direktoriumi ir vienuolyno ekonomu lieka br. Alvydas Virbalis OFM. Kretingoje gyventi bei tarnauti lieka br. Rolandas Taučius OFM, br. Paulius Vaineikis OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM, kuris tęs Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono tarnystę.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonu lieka br. Benediktas Jurčys OFM. Klaipėdoje gyventi taip pat lieka br. Leopoldas Scheifele OFM, br. Astijus Kungys OFM, kuris bus vienuolyno ekonomas, br. Juozapas Pudžemys OFM ir postulantas Algirdas Pogužinskas.

Toronto vienuolyno gvardijono pareigas toliau eis br. Augustinas Simanavičius OFM, o parapijos klebonu ir ekonomu lieka br. Jonas Šileika OFM. Prisikėlimo parapijos vikaro pareigas toliau atliks br. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM.

Br. Aurelijus Gricius OFM ir toliau eis Kenebunko Šv. Antano vienuolyno gvardijono pareigas, jam padės namų vikaras ir ekonomas br. Raimundas Bukauskas OFM. Čia toliau gyvens ir tarnaus br. Jonas Bacevičius OFM ir br. Andrew Bisson OFM.

Provincijos delegatu Šiaurės Amerikai išrinktas buvęs pranciškonų provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. 2022-ieji br. Algirdui bus Sabato metai, jis juos praleis Šventosios Žemės kustodijoje, Izraelyje.

Kryžių kalno vienuolyno gvardijonu lieka br. Carlo Bertagnin OFM, čia toliau gyvens namų vikaras ir ekonomas br. Mykolas Letkauskas OFM ir br. Severinas Holocheris OFM, tęsiantis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių bei Panevėžio regionių ir vietinės OFS brolijos dvasinio asistento pareigas.

Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonu tapo Tomas Žymantas OFM, kuris kartu su br. Bernardu Belicku OFM persikelia gyventi čia iš Kretingos. Kaune gyventi ir tarnauti lieka vienuolyno ekonomas br. Linas Voročinskis OFM, br. Antanas Grabnickas OFM ir br. Matas Jurevičius OFM.

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu tapo br. Arūnas Peškaitis OFM, o buvęs gvardijonas br. Andrius Nenėnas OFM paskirtas vienuolyno ekonomu ir pasiūlytas Bernardinų parapijos klebono pareigoms. Parapijos vikarais lieka br. Julius Sasnauskas OFM, br. Ramūnas Mizgiris OFM, taip pat iš Kretingos persikeliantis br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Čia toliau gyvens Provincijos ministras br. Evaldas Darulis OFM ir studentai Pijus Štangvaltas OFM bei Edvinas Jurgutis OFM.

Broliai pranciškonai prašo maldos už Lietuvos šv. Kazimiero provinciją ir brolių misijas, kad jie tinkamai atsilieptų į Dievo pašaukimą, Bažnyčios ir žmonių poreikius.