Brangūs broliai!
Su meile sveikinu jus, dalyvaujančius Mažesniųjų brolių ordino Generalinėje Kapituloje. Esu dėkingas t. Michael A. Perry, kuris baigė savo tarnystę kaip Generalinis Ministras, ir sveikinu t. Massimo Giovanni Fusarelli, pašauktą šios tarnystės imtis. Perduodu sveikinimus ir visoms po pasaulį pasklidusioms jūsų bendruomenėms.
Jau daugelį mėnesių dėl pandemijos esame priversti gyventi nepaprastoje situacijoje, izoliacijoje ir kančioje. Ši kritinė patirtis iš vienos pusės visus mus ragina pripažinti, kad mūsų žemiškasis gyvenimas yra kelias, kurį turime eiti kaip piligrimai ir atėjūnai, keliaujantys vyrai ir moterys, pasirengę atsisakyti daiktų ir asmeninių reikalavimų. Iš kitos pusės, tai tinkama proga suintensyvinti santykį su Kristumi ir broliais: galvoju apie jūsų bendruomenes, pašauktas būti kukliais pranašiškais ženklais Dievo tautoje ir brolijos, paprasto ir džiaugsmingo gyvenimo liudijimu visiems.
Šiuo sunkiu ir sudėtingu laiku, kai kyla rizika likti „paralyžiuotiems“, nepaisant nieko patiriate malonę švęsti įprastinę Generalinę Kapitulą, o tai jau yra priežastis šlovinti Dievą ir Jam dėkoti. Šioje Kapituloje pasižadate „atnaujinti savo viziją“ ir „apkabinti savo ateitį“. Jus veda Šv. Pauliaus žodžiai: „Kelkis… ir apšvies tave Kristus“ (Ef 5, 14). Tai prisikėlimo žodžiai, per kuriuos įsišaknijate į velykinę dinamiką, nes nėra kito atsinaujinimo nei ateities, kaip tik prisikėlusiame Kristuje. Taigi su dėkingumu atsiverkite priimti Dievo buvimo ir veikimo ženklus ir iš naujo atrasti savo charizmos ir savo kaip brolių ir mažesniųjų tapatybės dovaną.
Atnaujinti savo viziją yra tai, kas nutiko jaunajam Pranciškui iš Asyžiaus. Tai liudija jis pats, pasakodamas apie patirtį, kurią savo Testamente išdėsto kaip savo atsivertimo pradžią: susitikimas su raupsuotaisiais, kai „tai, kas buvo koktu jam tapo saldu sielai ir kūnui“ (Test 1-4). Jūsų dvasingumo ištakose yra šis susitikimas su paskutiniaisiais ir kenčiančiaisiais, „gailestingumo vykdymo“ ženklas. Dievas palietė Pranciškaus širdį per broliui parodytą gailestingumą ir toliau liečia mūsų širdis per susitikimą su kitais, ypač su labiausiai reikalingais pagalbos. Jūsų vizijos atnaujinimas negali būti kitoks nei vėl iš naujo pradėjimas nuo šio naujo žvilgsnio, kuriuo žvelgiama į vargšą ir atstumtą brolį, beveik sakramentinį Dievo buvimo ženklą.
Iš šio atnaujinto žvilgsnio, iš šios konkrečios susitikimo su artimu ir su jo žaizdomis patirties gali kilti atsinaujinusi energija žiūrėti į ateitį kaip broliai ir kaip mažesnieji, kurie jūs ir esate, pagal gražų „mažesniųjų brolių“ vardą, kurį Šventasis Pranciškus parinko sau ir jums.
Atnaujinanti jėga, kurios jums reikia, kyla iš Dievo Dvasios, iš to „švento veikimo“ (Patvirtinta regula 10, 8), kuris yra visiškai aiškus jos veikimo ženklas. Dvasia, į sielos ir kūno saldybę permainiusi Pranciškaus susitikimo su raupsuotaisiais koktumą, veikia ir šiandien, kad iš naujo kiekvienam jūsų duotų gaivumo ir energijos, jei leisitės išprovokuojami mūsų laikų paskutiniųjų. Drąsinu jus eiti susitikti su vyrais ir moterimis, kurie patiria sielos ir kūno kančias, kad tiesiog kukliai ir broliškai būtumėte šalia, be didelių kalbų, bet leisdami pajusti jūsų kaip mažesniųjų brolių artumą. Eiti link sužeistos kūrinijos, mūsų bendrųjų namų, kenčiančių nuo iškreipto žemiškųjų turtų išnaudojimo pasipelnyti keletui, kai tuo tarpu daugeliui kuriamos skurdo sąlygos. Eiti kaip einantieji į dialogą, stengiantis statyti tiltus vietoj sienų, siūlant brolijos ir socialinės draugystės dovaną pasaulyje, kuris vos randa kelią bendram projektui. Eiti kaip taikos ir susitaikymo žmonės, kviečiant į širdies atsivertimą sėjančiuosius neapykantą, susiskaldymą ir smurtą, aukoms suteikiant viltį, kylančią iš tiesos, iš teisingumo ir iš atleidimo. Iš šių susitikimų, gausite postūmį vis pilniau gyventi Evangelija, pagal tą žodį, kuris yra jūsų kelias: „Mažesniųjų brolių regula ir gyvenimas yra toks: laikytis šventosios mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos“ (Patvirtinta regula 1, 1).
Tuo metu kai nemažoje Ordino dalyje patiriate narių mažėjimo ir senėjimo iššūkių, neleiskite, kad nerimas ir baimė užkirstų jums kelią atverti širdis ir protus atsinaujinimui ir atsigavimui, kurį Dievo dvasia ragina jumyse ir tarp jūsų. Turite neišmatuojamai turtingą dvasinį palikimą, kurio šaknys yra evangeliniame gyvenime ir kuriam būdinga malda, brolystė, neturtas, mažumas ir keliavimas. Nepamirškite, kad atnaujintą žvilgsnį, kuris geba atverti mus Dievo ateičiai gauname iš artumo su vargingaisiais, moderniosios vergijos aukomis, pabėgėliais ir šio pasaulio atstumtaisiais. Jie yra jūsų mokytojai. Apkabinkite juos, kaip tai padarė Šventasis Pranciškus!
Brangūs broliai, Aukščiausiasis, Visagalis, Geras Viešpats tepadaro jus vis labiau įtikinančiais ir džiaugsmingais Evangelijos liudytojais; tedovanoja jums paprastą ir brolišką gyvenimą; ir teveda jus pasaulio keliais su tikėjimu bei viltimi sėti Gerosios Naujienos sėklą. Dėl to meldžiu ir lydžiu jus savo Palaiminimu. O ir jus prašau nepamiršti melstis už mane.

Roma, San Giovanni in Laterano, 2021 m. liepos 15 d.
Pranciškus