Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – 
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. 

Žinome Kristų tikrai prisikėlus: 
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūsų. (Iš Velykų sekvencijos)

Nuoširdžiai sveikinu su šv. Velykom! Kristus prisikėlė ir dovanojo mus amžinojo gyvenimo viltį. Esame pagydyti Jo žaizdomis. Džiaukimės ir linksminkimės! Aleliuja!

Br. Algirdas Malakauskis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras