Pastaruoju metu, pasirodžius keletui straipsnių ir laidų apie br. Evaldo Darulio sielovadinę veiklą su LGBT+ asmenimis ir jų artimaisiais, bei brolį Evaldą nominavus Nacionaliniam lygybės ir įvairovės apdovanojimui „už veiklą, kuria siekiama, kad kiekvieno save krikščioniu laikančio žmogaus požiūris į LGBT asmenis būtų pagarbus, taktiškas ir nediskriminuojantis“, sulaukėme dviprasmiškų reakcijų ir komentarų iš tikinčiųjų ir kitų visuomenės narių.

Suprasdamas, kad ši tema Bažnyčioje dar yra jautri, ir kad aiškumas yra labai svarbu, matau poreikį sureaguoti į kai kuriuos išsakytus nuogąstavimus.

Visų pirma noriu užtikrinti, kad brolis Evaldas Darulis savo pastoracinę sielovadinę veiklą atlieka su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybės palaiminimu bei vietinės arkivyskupijos ganytojų žinia. Visokeriopai palaikau br. Evaldą Darulį, kuris, atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, eina į periferijas, kad paliudytų Dievo meilę ten esantiems žmonėms.

Mažesniųjų brolių ordinas nuo pat įsikūrimo buvo apaštalinė vienuolija, kuri keliavo per miestus ir kaimus, skelbė Evangeliją ir kvietė žmones į atgailą. Vienuolinis pašaukimas mus ragina ieškoti vis kitų žmogaus susitikimo su Dievu būdų, eiti pas tuos, kurie patys neperžengtų bažnyčios slenksčio.

Prisiminkime Evangelijos istoriją apie muitininkų viršininką Zachiejų. Atėjęs į Jerichą ir matydamas į medį įsilipusį turtuolį muitininką Zachiejų, Jėzus nepuolė jo kaltinti dėl neteisingo gyvenimo būdo. Priešingai, jis apsilankė pas jį namuose, tuo užsitraukdamas žydų nemalonę. Ir tada Zachiejus, patyręs Dievo meilę, pasiryžo keisti savo gyvenimą ir atitaisyti visas kitiems padarytas skriaudas, o Jėzus pasakė, jog „Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Lk 19, 1-10).Taigi, norėdami paskelbti Dievo meilę ir Evangelijos tiesas, turime pradėti ne nuo moralizavimo, o nuo šilto asmeninio santykio. Patyrę Dievo prisilietimą, žmonės patys užsidega noru gyventi pagal krikščioniškąsias vertybes.

Antra, noriu užtikrinti, jog br. Evaldas Darulis savo sielovadinę veiklą vykdo pagal Bažnyčios mokymą, vadovaudamasis Tikėjimo doktrinos kongregacijos išleistu laišku Katalikų Bažnyčios vyskupams dėl homoseksualių asmenų pastoracijos. Šį dar 1986 metais parašytą laišką pasirašė tuometinis kongregacijos prefektas Josephas Ratzingeris, dabartinis popiežius emeritas Benediktas XVI. Su tekstu galima susipažinti oficialiame Vatikano interneto puslapyje.

Pabrėžiu, jog br. Evaldas Darulis neskatina ir nepalaiko netvarkingo seksualinio gyvenimo bei niekaip nekeičia Katalikų Bažnyčios požiūrio į santuoką ir nuodėmę. Jo tikslas – padėti Dievo ieškantiems LGBT+ asmenimis ir jų artimiesiems bei ugdyti tikinčiųjų sąmoningumą, kad Bažnyčios bendruomenėje yra laukiami visi. Jeigu mes savo parapijose nevykdysime LGBT žmonių sielovados, jie ieškos prieglobsčio kitur, ir vargu, ar kitur suteikta pagalba bus ugdanti jų asmenybes ir patraukianti prie Kristaus.

Provincijos ministras br. kun. Algirdas Malakauskis OFM