Sausio 21-22 dienomis naujoji Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė posėdžiavo Kryžių kalne ir perskirtė brolių tarnystes provincijoje. Tokie pareigų paskirstymai vyksta kas trejus metus, po renkamųjų provincijos kapitulų. Jų metu atsižvelgiama į esamą provincijos situaciją, bendruomenių ir parapijų poreikius, peržiūrimos ir stiprinamos pagrindinės misijos.

Provincijos kapituloje definitoriumi (provincijos ministro patarėju) išrinktas br. Gediminas Numgaudis OFM po daugelio metų išvyksta iš Pakutuvėnų ir artimiausius trejus metus bus Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonu. Pakutuvėnuose jį pakeis šešerius metus Kretingos parapijos klebono pareigas ėjęs br. Antanas Blužas OFM. Jis paskirstas namų vyresniuoju ir Telšių vyskupui bus siūlomas užimti Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigas. Br. Antanas Blužas toliau tęs Šventosios Žemės komisaro ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinio dvasinio asistento tarnystes. Pakutuvėnuose gyventi ir tarnauti lieka Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM ir br. Matas Jurevičius OFM.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebono pareigoms Telšių vyskupui siūlomas iš Klaipėdos atvykstantis ir kapituloje provincijos definitoriumi išrinktas br. Astijus Kungys OFM. Jis taip pat siūlomas Tūbausių klebono pareigoms užimti. Parapijos vikaro pareigas toliau eis Pranciškonų gimnazijos kapelionas br. Tomas Žymantas OFM ir br. Arūnas Brazauskas. Jiems padės parapijos vikaru ir OFS vietiniu dvasiniu asistentu paskirtas iš Vilniaus atvykstantis br. Rolandas Taučius OFM. Čia toliau gyvensiantis br. Carlo Bertagnin OFM tapo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu. Kretingoje tarnauti lieka ir br. Bernardas Belickas, atsakingas už piligrimų sielovadą.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonu lieka br. Benediktas Jurčys OFM. Čia gyventi atvyksta du nauji broliai – Juozapas Marija Žukauskas OFM ir Adomas Vyšniauskas OFM. Br. Juozapas M. Žukauskas OFM paskirtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono ir vietinės OFS brolijos dvasiniu asistentu, o iš studijų Romoje grįžęs br. Adomas Vyšniauskas OFM koordinuos provincijos evangelizacines misijas. Klaipėdoje gyventi taip pat lieka br. Leopoldas Scheifele OFM ir br. Juozapas Pudžemys OFM.

Dirbti į Toronto lietuvių Prisikėlimo parapiją iš Klaipėdos išvyksta br. Paulius Vaineikis OFM, paskirtas parapijos vikaru. Toronto vienuolyno gvardijono pareigas toliau eis br. Augustinas Simanavičius OFM, o parapijos klebonu lieka br. Jonas Šileika OFM. Prisikėlimo parapijos vikaro pareigas toliau atliks br. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM.

Tuo tarpu Kenebunko ir Kryžių kalno brolijų sudėtys lieka nepakitusios. Br. Aurelijus Gricius OFM eis Kenebunko Šv. Antano vienuolyno gvardijono pareigas, jam padės namų vikaras br. Raimundas Bukauskas OFM. Čia toliau gyvens ir tarnaus br. Jonas Bacevičius OFM ir br. Andrew Bisson OFM.

Kryžių kalno vienuolyno gvardijonu lieka br. Andrius Dobrovolskas OFM, čia gyventi toliau lieka namų vikaras br. Mykolas Letkauskas OFM ir br. Severinas Holocher OFM, tęsiantis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių bei Panevėžio regionių ir vietinės OFS brolijos dvasinio asistento pareigas.

Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonu lieka provincijos definitoriumi išrinktas br. Paulius Saulius Bytautas OFM. Čia gyventi iš Kretingos atvyksta br. Jurdanas Statkus OFM, perimantis „Šv. Klaros globos namų“ kapeliono pareigas bei Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno ir Vilkaviškio regionių bei vietinės OFS brolijos dvasinio asistento pareigas. Kaune gyventi ir tarnauti taip pat lieka br. Linas Voročinskis OFM.

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijonu lieka provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM. Parapijos klebono pareigas toliau eis provincijos definitorius br. Evaldas Darulis OFM. Parapijos vikarais lieka br. Julius Sasnauskas OFM, br. Arūnas Peškaitis OFM ir br. Ramūnas Mizgiris OFM, taip pat paskirtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono dvasiniu asistentu bei vietinės OFS brolijos dvasiniu asistentu. Parapijos kunigų gretas sustiprins iš Kretingos atvykstantis naujasis vikaras br. Antanas Grabnickas OFM. Čia toliau gyvens provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir studentai Pijus Štangvaltas OFM bei Edvinas Jurgutis OFM.

Prašome melstis už Lietuvos šv. Kazimiero provinciją ir brolių misijas, kad tinkamai atsilieptume į Dievo įkvėpimus, Bažnyčios ir žmonių poreikius.