Toronto Prisikėlimo parapijos vakarienė.

Spalio 28 d. vykusi Toronto Prisikėlimo parapijos vakarienė pradėjo 65-ojo parapijos gimtadienio šventimą, kuris vyks ištisus metus. Kiekvieną mėnesį vyksiantys parapijos renginiai atspindės šią progą, kuriai sukurtas specialus logotipas su šūkiu „Atsiliepk!“. Parapijiečiai, aktyvūs ir dar ne, kviečiami atsiliepti į Dievo ir bendruomenės kvietimą, kad bendromis pastangomis būtų išlaikytas šis katalikiškos lietuvių kultūros židinys: tiek žmogiškaisiais, tiek ir finansiniais resursais.

Parapijos kūrėjams – II Pasaulinio karo pabėgėliams (vadinamiesiems „dypukams“; nuo angliško termino „Displaced Persons“ – iškeldinti asmenys) – vis gausiau persikeliant į amžinojo Tėvo namus, ji vis labiau pradeda remtis į savo galimybių žemutines ribas. Tad, nors yra ir nemažai vilties ženklų, kaip „Jaunų šeimų sekcijos“ veikla (mažamečių „Kiškių“ klubas, „Vaikų liturgija“, Toronto „Vilties bėgimas“), „Kretingos“ stovyklos jaunimo veiklumas, parapija vis labiau praranda savo aktyvumą. Todėl „Finansų sekcija“ apsvarstė, kaip reikėtų artimiausiems 10 metų surinkti tam tikrą rezervinę pinigų sumą būtiniems parapijos remontams, kurių, praėjus daugiau kaip 15 metų po naujojo pastato statybų, pradeda vis daugiau reikėti.

Tiek per šv. Mišias, tiek ir vakarienės pradžioje torontiškius maloniai stebino jau dešimtmetį žinoma Los Andželo lietuvių vyrų a capella grupė „Tolimi aidai“, vadovaujama jauno kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo. Prieš grupės pasirodymą klausytojus labai simpatiškai apšildė parapijos vaikų chorelis. Visus dalyvius maloniai nustebino naujai paskirto LR ambasadoriaus Kanadai Dariaus Pranckevičiaus sveikinimas visai parapijai, o ypač jo perskaitytas ilgamečio jos klebono t. Augustino Simanavičiaus OFM gyvenimo aprašymas ir įteiktas sveikinimas praėjusio 85-ojo gimtadienio proga.

Tuo tarpu pranciškonų stovyklavietė New Wasaga Beach, ON, prieš 35 metus keitė savo profilį ir pavadinimą – iš prieš tai buvusios sporto stovyklos „Aušra“ į „Kretingą“, daugiau atkreipiant dėmesį į pranciškoniškąjį steigėjų paveldą – ir tai buvo iškilmingai paminėta stovyklavietėje liepos pabaigoje bei lapkričio 12 d. parapijos salėje.

Po šv. Mišių, kurių metu giedojo ir skaitė vaikai bei jaunimas, ir kurioms vadovavo ilgametis „Kretingos“ stovyklos kapelionas prelatas Edmundas Putrimas, stovykloje neformaliai vadinamas „tėvu Edžiu“ (father Ed), salėje susirinkę stovyklautojai, jų tėvai ir kiti parapijiečiai vaišinosi vaikų mėgstamais greitais užkandžiais ir galėjo pirkti „50/50“ loterijos bilietus. (50/50 loterija yra labdaros loterija, kai vienas laimėtojas gauna pusę už bilietus surinktos pinigų sumos, kurią, savo ruožtu, taip pat gali paaukoti tuo pačiu tikslu) Truputį pasivaišinus, salėje buvo rodomas ilgamečio stovyklų operatoriaus Andriaus (Andy) Kaknevičiaus sumontuotas filmas, tapęs pagrindiniu šventės akcentu. Po filmo buvo atvežti du didžiuliai „Kretingos“ gimtadienio tortai ir sudainuota stovyklai „Ilgiausių metų“.

Parengė br. Kazimieras Kasparavičius OFM