Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka

2017 m. rugsėjį sukako 70 metų, kai lietuviai broliai pranciškonai apsigyveno Rytinėje Jungtinių Amerikos Valstijų pakrantėje, Kenebunke.

Ta proga spalio 1 d. Kenebunko šv. Antano vienuolyne vyko šventė šiai sukakčiai paminėti. Šventėje dalyvavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM ir visi definitoriai. Taip pat atvyko Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas br. Jonas Šileika OFM.

Jubiliejaus šventėje taip pat dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė garbingi svečiai iš Mažesniųjų brolių ordino: generalinis definitorius br. Caoimhín Ó Laoide OFM, Nekaltojo Prasidėjimo provincijos (JAV) ministras Robertas Campagna OFM ir jo vikaras br. Patrikas Boyle OFM, Švč. M. Marijos ėmimo į Dangų provincijos (JAV) ministras James Gannon OFM ir jo definitorius br. Edwardas Tlucek OFM. Šventėje taip pat dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius. Iš viso Kenebunke susirinko per 200 svečių iš visos Šiaurės Amerikos.

Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo Portlando vyskupas J. E. Robertas Deeley, koncelebravo vyskupas emeritas br. Paulius Baltakis OFM. Po šv. Mišių renginys tęsėsi pietumis ir koncertu pranciškonų svečių namuose. Koncertinę programą atliko džiazo dainininkė ir kompozitorė Simona Minns. Ji kartu su vyru Dorsey Minns, akomponavusiu jai trombonu, atliko lietuvių liaudies dainas, grodama kanklėmis. Šv. Antano vienuolyno jubiliejaus svečiai taip pat buvo supažindinti su lietuvių pranciškonų istorija tarpukariu bei Rytinėje Pakrantėje po II pasaulinio karo.

Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka

Gedimino Numgaudžio nuotrauka

Generalinis definitorius Caoimhín Ó Laoide OFM. Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka

Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka

Gedimino Numgaudžio nuotrauka

Gedimino Numgaudžio nuotrauka

Aurelijus Gricius OFM, Simona ir Dorsey Minns. Gedimino Numgaudžio nuotrauka

Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka

Provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM sveikina svečius. Gedimino Numgaudžio nuotrauka

Padėka vyskupui J. E. Robert Deeley. Gedimino Numgaudžio OFM nuotrauka