Vasario 2 dieną, švenčiant Viešpaties Paaukojimo šventę ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, Vilniuje vyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujasis LVVVK pirmininkas, pakeitęs trejus metus konferencijai vadovavusį jėzuitą kun. Gintarą Vitkų SJ. Naujuoju LVVVK konferencijos pirmininku tapo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras pranciškonas kun. Algirdas Malakauskis OFM.

Algirdas Malakauskis OFM davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine 2001 m., o 2002 m. buvo įšventintas kunigu. Tapęs kunigu, A. Malakauskis tarnavo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje, 2006–2012 m. buvo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu, 2007–2013 m. ėjo Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyno gvardijono pareigas, o 2013–2015 m. buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu. 2016 m. sausio mėnesį jis buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru 2016­–2022 m. kadencijai.

Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija oficialiai įsteigta 1996 m. ir vienija visas 14 Lietuvoje veikiančių katalikiškų vyrų vienuolijų. Konferencijos tikslas – stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, koordinuoti bendrą vienuolijų veiklą, dalytis vienuolinio gyvenimo patirtimi šiuolaikiniame pasaulyje, organizuoti tarpdiecezinius ir diecezinius renginius, ugdančius supratimą apie pašaukimą į vienuolinį gyvenimą. LVVVK bendradarbiauja su Lietuvos vyskupų konferencija ir su Apaštalų Sosto Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo bendrijų Kongregacija. Analogiška konferencija vienija ir Lietuvos moterų vienuolijas.

LVVVK sekretorius kun. Andrius Šidlauskas MIC