Nuo pat brolių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1458 m. iki dabar pranciškonus rėmė iškilūs žmonės, kurių atminimas gyvas pranciškonų bažnyčiose ir vienuolynuose iki šių dienų. Jie visi kūrė šimtametę mecenatystės tradiciją ir tapo istorijos dalimi. Geradarių dėka pranciškoniškojo dvasingumo žymių galima aptikti kiekviename Lietuvos kampelyje, o šv. Antano ir šv. Pranciškaus altorius matome beveik kiekvienoje bažnyčioje.

Tikintieji nuo seno stengėsi neimti Dievo malonės veltui, bet padėkoti už patirtus išgydymus, išklausytas maldas. Tai liudija bažnyčių altorius puošiantys auksiniai ir sidabriniai votai. Labdara ir auka bažnyčioms buvo ir tebėra padėkos už Dievo meilę ženklas ir konkreti galimybė prisidėti prie bažnyčios vykdomų misijų, kai dėl darbo ir pareigų šeimoje nėra galimybių dalyvauti kitu būdu.

Šiuo metu Lietuvos šv. Kazimiero provincijai priklauso aštuoni vienuolynai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne, Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada). Provincijai priklauso  32 amžinųjų įžadų broliai, 2 studentai ir 1 postulantas. Broliai aptarnauja penkias parapijas, rūpinasi jaunimo ugdymu, onkologinių ligonių sielovada, seneliais, kaliniais, priklausomais žmonėmis ir vargšais. Prie vienuolynų įsteigta daug su broliais bendradarbiaujančių organizacijų. Prie Vilniaus vienuolyno veikia krikščioniškas interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, Bernardinų socialinių paslaugų centras ir Bernardinų jaunimo centras. Kaune atidaryti Šv. Klaros senelių globos namai ir piligrimų namai „Domus Pacis“. Kretingoje veikia dar tarpukariu įsteigta Pranciškonų gimnazija, taip pat Šv. Antano dienos centras, „Rūpestėlių“ labdaros valgykla ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Klaipėdoje ligonių ir jų artimųjų laukia Šv. Pranciškaus onkologijos centras, o piligrimus priima naujieji Pranciškonų svečių namai. Pakutuvėnuose šeimos ir pavieniai žmonės gali atvykti rekolekcijų bei pasidžiaugti vasara Dievo artumoje. Broliai ir toliau tarnauja tikintiesiems Kenebunke ir Toronto lietuvių „Prisikėlimo“ parapijoje.

Visos šios mūsų veiklos būtų neįmanomos be pasauliečių bendradarbių ir geradarių paramos. Jaučiame gilų dėkingumą visiems, kurie ilgus amžius aukojo ir šiandien remia brolių pranciškonų misijas, nesvarbu, ar tai būtų stambios mecenatų lėšos, ar paprastų tikinčiųjų aukos. Jų visų vardai įrašyti Gyvenimo knygoje ir kiekvieno žmogaus auka Dievo akyse yra labai brangi. Maloniai kviečiame ir Jus tapti šios gražios tradicijos tęsėjais.

   Kuo galite prisidėti šiandien:

 • Skirkite bendrą paramą Lietuvos šv. Kazimiero provincijai, kurią broliai galėtų skirti būtiniausioms reikmėms.
 • Padėkite išsaugoti ir žmonėms pritaikyti kultūros paveldo paminklus. Restauruojant istorinius ansamblius ES fondų lėšomis, provincija kas kartą turi įnešti 15–20 proc. bendros sumos siekiantį savo indėlį.
 • Padėkite sustiprinti katalikišką švietimą Lietuvoje. Šiuo metu Pranciškonų gimnazijoje reikia įrengti šiuolaikišką sporto salę.
 • Užauginkite Lietuvai naują brolį pranciškoną. Vieno brolio studento išlaikymas užsienio universitete kas mėnesį kainuoja apie 1000 Eur. Išlaikymas metams – 12 000 Eur.

     Atsidėkodami už jūsų gerumą mes pažadame:

 •  Mažesnieji broliai visuose provincijos vienuolynuose kiekvieną savaitę aukoja šv. Mišias už geradarius ir jų rūpesčius.
 •  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos didžiųjų mecenatų vardai įrašomi į specialią geradarių knygą.

Aukojimo būdai:

 • Pervesti į Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos banko sąskaitą:

„Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija“
Buveinės adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas 192094999
Sąskaitos nr. LT53 7044 0600 0535 8879, AB SEB bankas

SWIFT kodas (BIC) CBVILT2X

 • Atnešti grynaisiais pinigais:

Br. Evaldas Darulis OFM, tel. +370 615 79796

 • JAV ir Kanadoje aukoti galima banko čekiu – jame nurodykite aukos gavėją, adresą ir paskirtį:

Kam: „Franciscan monastery“
Adresas: Franciscan Monastery P. O. Box 980, Kennebunkport, ME 04046, USA
Memo (paskirtis): St. Casimir province

 • Skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio:

  Kaip skirti 1,2 % paramą?

  Paaukoti 1,2 % galite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje:

  1. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės per banką arba Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę (EDS) www.deklaravimas.vmi.lt;
  2. Pasirinkite „pildyti portale“ skiltį, FR0512 formos 4 versiją;
  3. Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

  Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;

  Gavėjo identifikacinis numeris (E2 laukelis formoje) – 192094999.

  1. Svarbu: galite pasirinkti skirti paramą už praėjusius 2021 metus arba 5 metams į priekį (laukelyje E5 įrašykite 2025).

  Formą užpildyti būtina iki 2022 m. gegužės 2 d.

Tik Jūsų padedami galime nuveikti reikšmingus darbus ir kartu skleisti pranciškoniškąjį dvasingumą Lietuvoje.

                                                                                                                                        TEATLYGINA JUMS DIEVAS!