Toronto Prisikėlimo parapija

Toronto Prisikėlimo parapija buvo įkurta 1953 m. kovo 7 d. Nuo pat savo įsikūrimo pradžios pranciškonai stengėsi patarnauti vietos lietuvių bendruomenei teikdama sakramentus, priglausdama įvairias lietuviškas organizacijas bei klubus, vystydama tautinę ir religinę veiklą.

Nuo 1958 m. vasaromis pradėtos rengti išeivijos lietuvių stovyklos „Aušra“, turėjusios daugiau sportinį charakterį (iki šiol parapijos salėje sportuoja sporto, ypač krepšinio, klubas tuo pačiu pavadinimu), kurios 1972 m. tapo bendresnio pobūdžio ir buvo pavadintos „Kretinga“. Stovyklos iniciatorius ir stovyklavietės įkūrėjas buvo pranciškonas t. Paulius Baltakis OFM, šiuo metu gyvenantis JAV. Šios stovyklos kasmet vyksta iki šiol.

Šiuo metu parapija yra įsikūrusi jau antruose savo namuose. Pirmoji vieta buvo College gatvėje miesto centre, o į dabartinius namus vakariniame pakraštyje parapija atsikėlė 2000 m. pavasarį.

Čia yra laukiamas kiekvienas žmogus. Parapija siūlo ne tik religinius patarnavimus, bet ir galimybę įsijungti į kultūrines bei sportines organizacijas ir klubus. Po parapijos stogu glaudžiasi ir Kanados Lietuvių bendruomenės bei lietuviško bankelio patalpos. Parapijos salė yra puiki vieta sportui bei šventėms.

Daugiau informacijos: interneto tinklalapyje www.prisikelimas.ca