Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

1602 m.  brolius pranciškonus į Kretingą pakvietė tuometinis Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius.

Įsikūrus pranciškonams, Kretinga tapo priešakiniu katalikybės postu protestantiškos Prūsijos pasienyje. Istoriniai šaltiniai liudija, kad, broliams pradėjus savo veiklą, protestantiškos šeimos viena po kitos pradėjo grįžti prie katalikybės. Krikštytis čia atvykdavo ne tik Kretingos ir Palangos apylinkių žmonės, tačiau ir Klaipėdos, Kuršo krašto šeimos. Jonas Karolis Chodkevičius, matydamas, kad bernardinų darbas vaisingas, paliepė dvaro valdytojui Kunickiui pastatyti mūrinę bažnyčią ir vienuolyno rūmus. Statybos prasidėjo 1605 metais, vienuolynas buvo baigtas 1610-aisiais, o bažnyčia užbaigta 1617 m.

Be pastoracinės veiklos, broliai vykdė ir ūkinę veiklą, kad išlaikytų savo bendruomenę. Be to, jie ėmėsi svarbios jaunimo švietimo misijos. J. K. Chodkevičius buvo nurodęs, jog mieste turi būti įkurta parapinė mokykla, kurios mokytojas būtų katalikas ir paruoštų vaikus gyvenimui, idant užaugę jie duotų naudos tiek Kretingos miestui, tiek tuometinei Abiejų Tautų Respublikai.

Po 1863 m. sukilimo, kai rusų valdžia pradėjo uždarinėti katalikų vienuolynus (kadangi kunigai ir vienuoliai rėmė sukilimą), Kretingos vienuolynas buvo paliktas neuždarytas, nes buvo pačiame didžiulės Rusijos imperijos pakraštyje ir pavojaus valdžiai nekėlė. Į vienuolyną buvo suvežti visi vienuoliai, kurie dėl fizinės negalios ar senyvo amžiaus nebetiko pastoraciniam darbui parapijose. Taigi Kretingos vienuolynas buvo paverstas savotiška senelių ir neįgaliųjų prieglauda, todėl veikė iki pat XX a. pradžios.

Klestėjimo laikotarpiu reikėtų laikyti tarpukarį, kai atsikūrus pranciškonų vienuolijai Kretinga buvo tapusi Lietuvos provincijos dvasiniu ir administraciniu centru. Tuo metu vienuolių skaičius išaugo ir 1928 metais čia gyveno jau 23 broliai. Brolių veiklą čia sustabdė sovietinė okupacija, tačiau Kretinga buvo pirmoji vieta, į kurią po pusės šimtmečio iš pogrindžio sugrįžo mažesnieji broliai, 1989 m. lapkričio 19 dieną atgautoje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje aukoję pirmąsias šv. Mišias.

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija yra vienintelė katalikų parapija Kretingos mieste. Joje gausu maldos grupių ir bendruomenių – čia renkasi pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas, „Motinų maldoje“ grupė, šeimų bendruomenė, Gyvojo Rožinio maldos grupė, Marijos Legionas „Nekaltosios ramybės karalienė“,„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė „Nazaretas“, išsiskyrusių žmonių savitarpio pagalbos grupė „Per dykumą“, maldos grupė „Atsinaujinimas“, anoniminių alkoholikų grupė „Vilties slenkstis“ ir Kretingos diabeto klubas „Vilties kelionė“.

Kasmet birželio mėnesį parapijoje vyksta visoje Žemaitijoje garsūs šv. Antano atlaidai, kadangi bažnyčioje yra stebuklais garsėjantis šv. Antano Paduviečio paveikslas.

Daugiau informacijos – interneto tinklalapyje: www.kretingospranciskonai.lt

Pranciškonų gimnazija

Minint 700 – ąsias šv. Antano mirties metines, Kretingos pranciškonai nusprendė pastatyti gimnaziją, galinčią išugdyti religinio atgimimo žadintojus, dorus ir sąžiningus Lietuvos piliečius. 1932 metais, gegužės 26 dieną, tėvui A. Dirvelei OFM pašventinus kertinį mokyklos akmenį, buvo pradėti statybos darbai. Tų pačių metų rudenį, spalio 4 dieną, šv. Pranciškaus šventės metu, įvyko naujosios ugdymo įstaigos atidarymo iškilmės. 1933 metų vasarą Lietuvos švietimo ministerija suteikė jai gimnazijos teises. Kretingos pranciškonų gimnazijoje dirbo aukštos kvalifikacijos mokytojai, baigę mokslus ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje.  Į šią ugdymo įstaigą važiavo mokytis jaunuoliai iš visos Lietuvos. Gimnazijoje mokiniai įgydavo ne tik tvirtų mokslo žinių, įgūdžių; daug dėmesio skiriama religiniam jų lavinimui, auklėjimui, kultūros dalykams. 1940 – 1941 metai, vokiečių okupacija, pokario metai – patys neramiausi ir sudėtingiausi mokyklos istorijoje. Pranciškonų gimnazija panaikinama, tačiau aukštų siekių ir idealizmo dvasia neužgeso…

Į Kretingą grįžę broliai pranciškonai (1989 m.), vadovaujami Astijaus Kungio OFM, subrandino prasmingą mintį – įsteigti Kretingos katalikišką vidurinę mokyklą (tai padaryta 1992 m.), o vėliau atkurti Pranciškonų gimnaziją. 1994 – aisiais metais katalikiškoje vidurinėje mokykloje įsteigiamos pirmosios gimnazinės klasės. Prabėga keleri įtempto darbo metai… 1998 metų gegužės 28 – oji – itin džiaugsminga diena mokyklos bendruomenei: jai suteikiamas gimnazijos statusas, grąžinamas senasis Pranciškonų gimnazijos vardas. Nuo 1992 metų iki 2005 metų gimnazijai vadovavo Asta Radikienė – šios mokyklos mokinė ir mokytoja. Nuo 2008 m. rugsėjo 1-osios mokiniams duris atvėrė viešoji įstaiga „Pranciškonų gimnazija“. Gimnazijos steigėjas – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. Šiuo metu Gimnazijai vadovauja direktorius pranciškonas Alvydas Virbalis OFM.

Pasak direktoriaus, gimnazija pirmiausia yra švietimo vieta, bendruomenė ir įrankis skelbti Evangeliją. Kadangi Bažnyčios ir mažesniųjų brolių misija yra skelbti Gerąją Naujieną, vienas iš būdų tą padaryti kaip tik ir yra ugdymas. Taip pat katalikiškoje mokykloje mokiniams ugdoma meilė Tėvynei ir Bažnyčiai, papildomas dėmesys skiriamas sielovadai, rekolekcijoms.

Daugiau apie Pranciškonų gimnaziją: www.pranciskonugimnazija.lt

Rekvizitai ir kontaktai:
Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Registracijos adresas: J. Pabrėžos g. 4, LT-97129 Kretinga
Įmonės kodas: 300824576
Sąskaitos numeris: LT427044060007878749, AB SEB bankas

Vadovas br. Alvydas Virbalis OFM, direktorius
Direktoriaus mob. telefono nr.: +370 616 81175
Raštinės telefono nr. +370 445 78945
El. paštas info@pranciskonugimnazija.lt
Tinklalapis: www.pranciskonugimnazija.lt

Labdaros valgykla „Rūpestėliai“

Labdaros valgykla „Rūpestėliai“ Kretingos Apreiškimo vienuolyne įsteigta 1994 metais. Jos įkūrimą parėmė pranciškonas misionierius iš Vokietijos tėvas Leopoldas Scheifele OFM. Valgykla išgyveno ir aukso amžių, ir krizinius laikotarpius. Pradžioje valgyklą gausiai rėmė išeivijos lietuvių laikraštis „Darbininkas“, aprūpindavęs tiek maistu, tiek puodais ir kitais reikmenimis. Vėliau, apie 2007¬-2008 m., valgykla išgyveno krizinį laikotarpį, savivaldybė sumažino paramą. Dabar valgykla gyvuoja vien gerų žmonių ir brolių pranciškonų dėka.
Kiekvieną mėnesį valgykloje pavalgo 240 žmonių. Jie gali ateiti kasdien darbo dienomis nuo 7 val. ryto iki 13 val. ir pavalgyti sriubos su duona. Prie valgyklos gyvavimo labai prisideda „Maisto bankas“, kuris yra pagrindinis maisto produktų tiekėjas. Maistą gamina virėja Apolonija, dirbanti valgykloje nuo pat jos atidarymo ir tapusi tikra vargšų motina.
Pagrindiniai labdaros valgyklos lankytojai yra ne tie žmonės, kurie gauna mažas pajamas, bet tie, kurie turi įvairiausių socialinių problemų – benamiai, priklausomi asmenys, neįgalūs žmonės. Labdaros valgykloje maitinasi ir daugiavaikės šeimos, kurios maistą nešasi į namus. Jų yra tikrai nemažai ir, deja, daugėja.

Internetinio puslapio neturi.

Rekvizitai ir kontaktai:
Oficialus pavadinimas: „Kretingos rajono visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas
Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125, Kretinga
Įmonės kodas: 191709539
Sąskaitos numeris: LT144010041800082286, AB DNB bankas

Vadovė Akvilė Virbalienė, direktorė
Mob. telefono nr.: +370 611 42372
El. pastas: akvile.virbaliene@gmail.com

Šv. Antano dienos centras

Šv. Antano dienos centras įsikūrė 2007 m. lapkričio 21 d. Kretingoje. Pradžioje Centro pagrindas buvo programa „Būkit geri, jeigu galit“, o pagrindinis programos tikslas – vaikų ir paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos rajono šeimų dienos užimtumas ir asmenybės ugdymasis per meninę saviraišką. Programos uždaviniai yra suteikti vaikams galimybę nemokamai dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose – meno, muzikos, sporto, higienos, ekskursijų, stovyklų, gauti nemokamas konsultacijas specialistų. Kasdien programos dalyviai yra nemokamai maitinami ir atsivežami į užsiėmimus, o po užsiėmimų parvežami namo. Vėliau vis daugiau dirbant su vaikais, paaugliais ir jaunimu, buvo pastebėta, kad reikia dirbti su visa šeima – ir su vaikais, ir su tėvais.

Šv. Antano dienos centro labdaringa veikla yra skirta skurdžiai gyvenančiomis šeimomis. Pagalba šeimai: vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumas; parama maisto paketais ir rūbais; parama nemokamu vaikų maitinimu; parama specialistų konsultacijomis vaikais, paaugliams, jaunuoliams ir tėvams; parama mokymosi priemonėmis; parama šeimai buitinėmis priemonėmis – krizės atveju.

Šv. Antano dienos centro veikla apima nemažai sričių: socialinis konsultavimo darbas su visa šeima įvairias problemas išgyvenančiai šeimai: skyrybos, socialinių įgūdžių nebuvimas, integracija į darbo rinką; įvairūs mokymai – ir tėvams, ir vaikams; sociokultūrinės veiklos, dvasinis ugdymas, rekolekcijų organizavimas, labdaros dalinimas; darbuotojų kvalifikacijos ugdymas, skatinimas, savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai. Su Dienos centro dalyviais dirba specialistai konsultantai: socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, psichologai, užimtumo specialistai ir pan. Šv. Antano dienos centras bendradarbiauja su kitomis Lietuvoje panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis.

Šv. Antano dienos centras vykdo įvairių krypčių projektus: dvasinius; neformalaus ugdymo;  socialinius bei labdaros akcijas, savanoriškos veiklos. Šv.Antano dienos centras kuria savo veiklų vietą, kurioje numato plėsti multifunkcinę veiklą, kad dar labiau galėtų pagelbėti stokojantiems.

Daugiau informacijos: www.svantanodc.lt

Rekvizitai ir kontaktai:
Viešoji įstaiga „Šv. Antano dienos centras“
Registracijos adresas: Vilniaus g. 3, LT-97125, Kretinga
Įmonės kodas: 164249830
Sąskaitos numeris: LT934010041800012285, AB DNB bankas

Vadovė Margarita Lizdenytė, direktorė
Telefonų nr.: +370 445 58782 (bendrasis), +370 671 21608 (mobilusis)
El. paštas: sv.antanodc@gmail.com
Tinklalapis: www.svantanodc.lt

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

1989 metais į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžus broliams pranciškonams, netrukus prasidėjo ir didelis jaunų žmonių prabudimas – jaunimas skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas, vyko į evangelizacines misijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Pirmieji organizacijos steigėjai buvo broliai Gediminas Numgaudis OFM ir Matas Jurevičius OFM., o 2007 m. steigėjų nutarimu kaip naujas juridinio asmens dalyvis buvo priimta Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba aktyviai dalyvavo, kuriant Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybą: išnuomojo žemę, pradėjo organizuoti šimtus dalyvių surenkančias vasaros stovyklas, o 2007 m. kartu su pranciškonų vienuolynu ir Plungės savivaldybe įsteigė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“ Pakutuvėnų infrastruktūrai vystyti.

Pagrindiniai šiuo metu Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos vykdomi projektai yra šlovinimo vakarų ciklas Kretingoje, „Palaiminimų sekmadieniai“ Telšiuose, muzikos ir įrašų studija, radijo laida „Druska“, žiemos akademija jaunimui, atgailos žygis ir pranciškoniška stovykla šeimoms Pakutuvėnuose.

Daugiau apie Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybą: www.kpjt.lt

Rekvizitai ir kontaktai:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Buveinės adresas: Vilniaus g. 3, LT-97129 Kretinga
Tel./faksas: 8 (445) 55 114
El. paštas: druskine@yahoo.com

Vadovė Virginija Mickutė OFS, prezidentė
Prezidentės mobiliojo tel. nr.: +370 682 18060