2022 m. vasario mėn. Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincija paskelbs aktą dėl „Jurgio Ambraziejaus užtarimu patirtų Dievo malonių knygos“ įsteigimo.

Liudijimai  „Jurgio Ambraziejaus užtarimu patirtų Dievo malonių knygai“ pateikiami  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje  (Vilniaus 2, Kretinga)  atvykus į vietą.  Atsakingu už liudijimų priėmimą  skiriamas   kun.  Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas. Po  liudijimą teikiančio asmens pokalbio su kun. A. Dobrovolsku OFM  ir jo sprendimo, kad  liudijimas gali būti priimtas,  liudijimas ranka įrašomas į knygą.   Kun.  Andrius Dobrovolskas OFM  arba jo paskirtas asmuo  priima liudijimą  iš liudijimą pateikiančio asmens ir parašu patvirtina, kad liudijimas tikras,

Liudijimą pateikiantis asmuo supažindinamas su LR asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir sutikimą patvirtina savo parašu. Liudijimų knyga įtraukiama į bažnyčios raštinės dokumentų inventorių ir saugoma nuo viešos prieigos.