Kretingoje vykstančioje kapituloje broliai pranciškonai išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo br. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias pareigas ėjusį br. Algirdą Malakauskį OFM.

Sausio 11 d., antradienį, broliai pranciškonai išsirinko ir br. Evaldo pagalbininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos nariais – išrinkti kun. Paulius Bytautas OFM, kun. Andrius Dobrovolskas OFM, kun. Tomas Žymantas OFM ir kun. Alvydas Virbalis OFM.

Kokią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvoje viziją turi br. Evaldas? „Manau, kad yra svarbu tęsti daugybę dalykų, kuriuos jau yra pradėjęs ligšiolinis provincijolas Algirdas Malakauskis. O mūsų pagrindinė misija neatsiejama nuo Bažnyčios mokymo ir šv. Pranciškaus dvasingumo – būti žmonių broliais, tarnauti jiems, gyventi tiesoje ir skelbti Evangeliją bei meilę.“

Visą straipsnį apie pasikeitimus skaitykite bernardinai.lt