Bendromis „Katalikų pasaulio leidinių“ ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos pastangomis Vilniaus knygų mugėje skaitytojams bus pristatyta antroji pranciškoniškųjų šaltinių serijos knyga „Brolio Jordano kronika“. Vertimą iš lotynų kalbos parengė jungtinė vertėjų ir lingvistų grupė, kuriai vadovavo mokslų daktarė Ona Daukšienė. Vertėjus konsultavo pranciškoniškųjų šaltinių ir istorijos žinovas pranciškonas br. Leopoldas Scheifele OFM. Ši knyga – tai galimybė geriau pažinti daugelio mylimą šventąjį ir pirmųjų šv. Pranciškaus brolių gyvenimą.

Pranciškoniškieji šaltiniai įprastai skirstomi į tris kategorijas. Pirmosios dvi – šv. Pranciškaus ir šv. Klaros raštai ir jų biografijos, trečioji – kronikos ir įvairūs liudijimai. Brolio Jordano kronika – pirmoji lietuviškai pasirodanti trečiajai, kronikų, grupei priskiriama pranciškoniškųjų šaltinių serijos knyga.

Žanro požiūriu tiktų šią kroniką vadinti ir prisiminimais. Jau senyvas brolis Jordanas iš Džano 1262 m. Halberštate vykusioje ordino kapituloje buvo kitų brolių paprašytas papasakoti, ką prisimenąs apie Mažesniųjų brolių ordino misijas Vokietijoje. Savo pasakojimą jis ir pradeda nuo to, kaip, „pasilikę kapitulos vietoje, aš pasakoju, o brolis Balduinas užrašinėja“. Apie save Jordanas kalba kaip apie neišsilavinusį žmogų ir atsiprašinėja dėl prasto stiliaus ir senatviško užmaršumo, tačiau iš tiesų jis buvo kunigas ir lotynų kalbą gerai mokėjo. Jo paties vaidmuo kronikoje gana svarbus: jis buvo ketvirtas brolis, Vokietijoje įšventintas kunigu; vadovavo pasiuntinybei, siųstai į Romą pas popiežių Grigalių IX skųstis dėl brolio Elijo, šv. Pranciškaus įpėdinio, nepriimtino vadovavimo ordinui. Brolio Jordano pasakojimas labai gyvas ir autentiškas, kai kurie epizodai perteikiami itin linksmai ir primena anekdotus, ypač kai kalbama apie įvykius, kuriuose jis pats tiesiogiai dalyvavo: kaip buvo paskirtas į misiją, į kurią iš pradžių labai nenorėjo vykti ir visaip išsisukinėjo; kaip iškeliavo į Vokietiją ir kokių nuotykių bei sunkumų pakeliui patyrė pirmieji broliai; kaip ordinas įsikūrė ir įsitvirtino naujose žemėse. Labai mylėdamas savąjį ordiną, br. Jordanas, šv. Pranciškaus amžininkas, pirmos jo brolių kartos narys, apie brolijos augimą ir plėtrą pasakoja su neslepiama meile. Apie save, pasakojamųjų įvykių dalyvį, kalba kukliai, trečiuoju asmeniu, bet tekste gana ryškiai atsiskleidžia ir jo paties asmenybė: brolis Jordanas atrodo tikras pranciškonas, džiaugsmingas ir atkaklus, atviras ir nuolankus, atjaučiantis brolius dėl sunkumų, besidžiaugiantis jų heroizmu, gebantis į save ir bendražygius pažvelgti su švelniu humoru. Pasakodamas apie tai, „kada ir kaip, ir per kokius žmones“ ordinas plėtėsi, jis visuose įvykiuose įžvelgia Dievo valią ir vedimą, pabrėžia, kad ne jų žygiais reikią girtis, o „Dievu, kuris šį ordiną savo išmintimi sumanė ir pasauliui kaip pavyzdį per savo tarną Pranciškų paskyrė“.

Kronika apima laiką nuo Pranciškaus atsivertimo (apie 1207) iki Bonaventūros išrinkimo generaliniu ministru (1262) ir pateikia daug istorinių faktų, brolių gyvenimo bei apaštalavimo detalių. Nepaisant tam tikrų netikslumų, Brolio Jordano kronika vis dėlto laikoma vienu iš patikimesnių šaltinių, nestokoja šiuolaikinių tyrėjų dėmesio, ja remiasi chronologijų rengėjai. Verta pastebėti, kad misijų į Vokietiją kronika iš dalies eina lygiagrečiai su pasauline ordino istorija: užsimenama apie šv. Pranciškaus mirtį ir jo kanonizaciją; pasakojama apie rūpesčius dėl jo įpėdinio brolio Elijo; paminima ir klarisė šv. Agnietė, fundavusi Neturtėlių seserų vienuolyną Prahoje, kuri kreipėsi į popiežių Grigalių IX dėl broliams kilusių rūpesčių. Kronikoje esama paralelių su daugeliu kitų pranciškoniškųjų šaltinių, o kaip atsiminimų knyga ji koreliuoja su šv. Pranciškaus amžininkų atsiminimais, perteiktais Trijų draugų legendoje. Svarbi ir numanoma paralelė su pirmąja pranciškonų misija mūsų krašte: broliui Jordanui 1262 m. pasakojant kronikos įvykius, pranciškonai misionieriai jau buvo pasiekę ir Lietuvą iš Rygos, kurioje įsikūrė 1238 m.

Taigi Brolio Jordano kronika – svarbus pranciškonų istorijos šaltinis. Jame gausu žinių apie svarbius ordinui įvykius aplinkybes ir chronologiją, brolių gyvenimą ir tarpusavio santykius, patirtus ir įveiktus išbandymus. Vertimas rengtas konsultuojantis su specialistais pranciškonais, aprūpintas išsamiais komentarais, sąvokų žodynėliu ir rodykle, padedančiais perprasti įvykių chronologiją ir daugybės minimų istorinių asmenų margumyną. Visa tai lietuviškąjį Kronikos leidimą atveria ir daro suprantamą ne tik pranciškoniškųjų bendruomenių nariams, bet ir visiems, besidomintiems Mažesniųjų brolių ordino istorija ir dvasingumu.

Vasario 23 d. 18 val. 3.2 salėje Vilniaus knygų mugėje vyks pranciškoniškųjų šaltinių serijos antrosios knygos „Brolio Jordano kronika“ sutiktuvės. Renginį moderuos vertėjų grupės vadovė dr. Ona Daukšienė, kalbės br. Andrius Nenėnas OFM ir br. Julius Sasnauskas OFM.