Atvykę iš penkių pasaulio žemynų: Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos, Šventosios Žemės komisarai šių metų lapkričio 26 d. Jeruzalėje susitiko IV-ajame tarptautiniame Šventosios Žemės komisarų kongrese „Piligrimystės pastoracija: svetingumas, atmintis, evangelizacija“.

Brolis FRANCESCO PATTONAS OFM,
Šventosios Žemės kustodas 

„Visų pirma, malonu matyti čia susirinkusius komisarus, nes būtent dėl jų tarnystės visame pasaulyje, mūsų gyvenimas Šventojoje Žemėje yra įmanomas. Komisarai skleidžia žinią apie Šventosios Žemės realijas, vietos krikščionių gyvenimą bei kustodijos veiklą. Sveikinu visus atvykusius komisarus, atnešusius džiaugsmą į mūsų gyvenimus bei palaikančius stiprų ryšį su Šventosios Žemės kustodija.“

Kongresas buvo pradėtas šventomis Mišiomis Kristaus kapo bazilikoje, dalyvaujant Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektui Jo eminencijai kardinolui Leonardo Sandri,  Jo ekscelesijai vyskupui Jose Ruizui Arenasui, Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos sekretoriui, taip pat broliui Francesco Pattonui, Šventosios Žemės kustodui, Jo ekscelencijai arkivyskupui Leopoldo Girelli, apaštališkajam atstovui Jeruzalėje, kartu su visais komisarais.

Pirmosios konferencijos metu, Jo eminencija kardinolas Leonardo Sandri akcentavo: „Kaip Šventosios Žemės kustodijos ir Rytų bažnyčių kongregacijos nariai, mes norime atnaujinti nuostabos jausmą, nes esame pašaukti susitikti Viešpatį ir Jam tarnauti.”

JO EMINENCIJA KARDINOLAS LEONARDO SANDRI,
Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas

„Šventoji Žemė – mūsų tapatybės realizavimas, todėl kiekvienam iš mūsų yra svarbu grįžti į Jeruzalę ir atnaujinti šį savo krikščionišką identitetą, ypač komisarams, tarnaujantiems visame pasaulyje. Kiekvienas tikintysis turėtų sugrįžti į Jeruzalę ir prisiminti Jėzaus gyvenimą, šventąsias vietas, eiti Jo žemiško gyvenimo pėdsakais ir atnaujinti savo krikštą, savo tapatybę, nes: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.“

Šventosios Žemės komisarų kongrese dalyvavo apie 70 šią tarnystę atliekančių Mažesniujų brolių ordino brolių iš viso pasaulio, tarp kurių ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas brolis Antanas Blužas, Šventosios Žemės komisaras nuo Šv. Kazimiero provincijos.

Dažnai piligrimų grupes Šventojoje Žemėje lydintis brolis sako, jog komisarų misija – būti jungiančiu „tiltu“ tarp Šventosios Žemės ir pasaulio krikščionių.

Brolis ANTANAS BLUŽAS OFM,
Šventosios Žemės komisaras Lietuvoje

„Šventosios Žemės komisarų vaidmuo yra atstovauti Šventajai Žemei. Visų pirma, skleisti žinią apie Šventosios Žemės misiją, apie čia gyvenančius krikščionis, šventoves, Šventosios Žemės kustodijos veiklą, bei ypatingai skatinti paramą Šventajai Žemei ir jos krikščionims per Šv. Popiežiaus  Pauliaus VI-ojo įsteigtą Didžiojo Penktadienio rinkliavą, kurios metu tikintieji gali prisidėti prie Šventosios Žemės.“

Savaitės trukmės kongrese buvo aptarti bibliniai ir antropologiniai  piligrimystės aspektai, kalbama apie Šventosios Žemės šventoves iš archeologinės ir istorinės perspektyvos, pristatyta naujoji kelionių Šventojoje Žemėje knyga, gilinamasi į piligrimų grupių formavimą, atsižvelgiant į kelionių agentūras. Buvo apžvelgta Šventajame Rašte minimų šventovių raida, taip pat kalbama apie Dievo žodžio skelbimą piligrimystės metu, bei liturgines ir religines šventes Šventosios Žemės šventovėse.

Pasak brolio Antano, viena svarbiausių kongrese aptartų temų – kaip padėti piligrimams išgyventi Šventąją Žemę ir išgirsti Dievo žodį.

Brolis ANTANAS BLUŽAS OFM,
Šventosios Žemės komisaras Lietuvoje

„Piligrimystės pastoracija reiškia tai, kad žmonės, kurie atvyksta į Šventąją Žemę, neatvyktų kaip turistai ir žinant tą žmonių troškimą prisiliesti prie šventų vietų, tai pastoracija reikštų pagalbą tiems žmonėms išgyventi Šventąją Žemę kaip piligrimams, maldos dvasioje, ir ypatingai prisiliečiant prie Dievo Žodžio. Kai keliaujame į tas vietas, kad Dievo Žodis būtų skelbiamas, kad žmonės, kurie tai, ar labiau, ar mažiau tikintys, ieškantys, kad jie galėtų susitikti ir prisiliesti prie tų įvykių, kurie yra čia įvykę.“ 

Komisarai turėtų jausti poreikį visada būti prieinami tam, kad galėtų dalintis žiniomis apie įvairias Šventosios Žemės kustodijos iniciatyvas, skirtas šventųjų vietų išsaugojimui ir išlaikymui, krikščionių vietinės bendruomenės statymui ir stiprinimui.

Brolis ANTANAS BLUŽAS OFM,
Šventosios Žemės komisaras Lietuvoje

„Su broliais norėtųsi labiau kalbėtis apie Šventosios Žemės komisarų vaidmenį, nes mes, lietuviai, esame maža provincija ir Šventosios Žemės komisariatas Lietuvoje yra labai jaunas. Aš esu tik antrasis oficialiai pripažintas komisaras. Daug patys nežinome apie komisariato veiklą, tam tikrus teisinius dalykus, todėl norėtųsi kalbėtis su broliais apie šios misijos svarbą, kad mes kaip broliai galime labai prisidėti prie Šventosios Žemės. Kongrese buvo paminėtas mažų ir net neturtingų šalių didelis indėlis į Šventosios Žemės gyvenimą, tad norėtųsi broliams visą tai pasakoti, kad yra mūsų ordino pirmoji misija, kaip įvardino mūsų generalinis, tai yra misijų misija.“

Apie ypatingą pašaukimą tarnauti Dievui ir Šventajai Žemei priminė ir Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Michaelas Anthony Perry OFM, primindamas Šventosios Žemės komisarų Vademecum.

Brolis MICHAELIS PERRY OFM,
Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras

„Mažesniųjų brolių tarnavimas Šventojoje Žemėje, kurio 800 metų jubiliejų jau šventėme, taip pat švęsime tokį pat jubiliejų nuo tada, kai Pranciškus susitiko su sultonu. Turime nepamiršti, kad ši Dievo misija toliau tęsiasi, tai yra priimti ir vesti žmones taip, kad išliktų vieni kitiems ir visiems broliais Šventojoje Žemėje. Ši žinia toliau turi būti skleidžiama į visus pasaulio kampelius. Ir tai, ką Dievas suteikė žmonijos ateičiai, toliau suteikia vilties, daug daugiau nei tai, ką mes matome šiandien.“

Šventosios Žemės komisarai dalyvavo konferencijose ir ekskursijose, kuriose buvo dalijimasi įvairiomis šios vietovės realijomis.

Komisarų liudijimas yra stiprus ir efektyvus, kai jie būna kartu su žmonėmis. Todėl būti Šventosios Žemės komisarais reiškia ir toliau tęsti ir palaikyti bendravimą su Šventosios Žemės kustodija, kaip vaisingiems ir geros valios bendradarbiams.