Iš kairės: Algirdas Malakauskis OFM, kan. Bernardas Talaišis, vysk. Gregory Parkes, Raimundas Bukauskas OFM

Iš St. Petersburg, Floridoje, (JAV) esančios lietuvių Šv. Kazimiero misijos išlydimas kanauninkas Bernardas Talaišis, čia tarnavęs beveik 15 metų. Kan. Bernardui Talaišiui už jo tarnystę padėkojo St. Petersburg vyskupas Gregory Parkes. Atsisveikinimo Eucharistijoje dalyvavo ir dėkojo provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir br. Raimundas Bukauskas OFM iš Kenebunko šv. Antano vienuolyno.