Rengiantis III Europos OFS ir Jaupra kongresui, 2018 metais Lietuvoje buvo sukurta ikona Regina Familiae Franciscanae (Pranciškoniškosios šeimos Karalienė). 2018 m. kovo 17 d. Medininkuose Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona buvo pašventinta ir savo piligrimystę po Europą pradeda nuo Lietuvos.

Ikona ir jos simbolika

Ikona yra graikiškas žodis, reiškiantis atvaizdą, portretą. Paprastai tai yra ant medinės lentos, padengtos drobe ir gruntu, nutapytas atvaizdas.

Ikona išreiškia žmogaus troškimą regėti savo Dievą. Tai yra priemonė, padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priartėti prie Dievo.  „Kaip skaitydami Šventojo Rašto knygas girdime gyvą Viešpaties žodį, taip kontempliuodami tapytas ikonas regime išganymo slėpinius. Tai, kas vienur išreiškiama rašalu ir popieriumi, kitur, ikonoje, nusakoma įvairiomis spalvomis ir kitomis medžiagomis“ (šv. Jonas Paulius II).

Ikona yra šviesa, kuri spindi tamsoje. Ikona – tai Dievo, kuris apsigyveno tarp mūsų, buvimas. Ši dieviškoji šviesa visa perkeičia ir uždega, įžiebia visą mūsų aplinką. Kiekvieną akimirką turime galimybę pasinerti į šią šviesą.

Pranciškoniškosios šeimos Karalienė

Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona priklauso Gailestingumo Dievo Motinos ikonų tipui. Ikonoje pavaizduota Dievo Motina ir kūdikis Kristus. Ši ikona perteikia ypatingą Motinos ir Sūnaus meilės santykį, pabrėžiant Jos žmogiškumą. Marija klausosi mūsų maldų ir užtardama jas perduoda savo Sūnui. Marija rodo į Jėzų ir mus veda pas Jį.

Ikonos apačioje, trijose aureolėse matome svarbiausius trijų Pranciškoniškosios šeimos ordinų šventuosius – šv. Pranciškų Asyžietį, šv. Klarą Asyžietę ir šv. Elžbietą Vengrę.

Ikonos titulas – Pranciškoniškosios šeimos Karalienė (lot. Regina Familiae Franciscanae). Pasauliečių pranciškonų ordino Reguloje rašoma: „Mergelę Mariją, nuolankią Viešpaties tarnaitę, priėmusią kiekvieną Jo žodį ir kvietimą, Pranciškus apgaubė neapsakoma meile ir paskyrė savo šeimos Globėja ir Užtarėja“ (OFS Regula, 9). Kartu su šv. Pranciškumi ir mes paaukokime šiai Karalienei save, savo šeimas, brolijas ir visą Pranciškoniškąją šeimą.

Nuotraukos autorė Natalija Verbickienė

Nuotraukos autorė Natalija Verbickienė

Ikonos piligrimystė Lietuvoje

Ikonos piligrimystės tikslas – aplankyti visas Europos OFS ir Jaupra brolijas, tačiau ji gali būti pagerbta ir pranciškoniškose pašvęstojo gyvenimo brolijose bei pranciškoniškose parapijose. Dera, kad Ikona aplankytų ir sergančius brolijų narius. Ikonos pagarbinimui atitinkamai pasirenkamos iškilmingos, paprastos arba privačios apeigos.

Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona lankysis:

Kovo 17 d. – balandžio 21 d. Vilniaus regiono brolijose;

Balandžio 21 d. – gegužės 6 d. Vilkaviškio regiono brolijose;

Gegužės 6-25 d. Panevėžio regiono brolijose;

Gegužės 25 d. – birželio 3 d. Šiaulių regiono brolijose;

Birželio 3 d. – rugpjūčio  5 d. Telšių regiono brolijose;

Rugpjūčio 5-20 d. Kauno regiono brolijose;

Rugpjūčio 20-26 d. III Europos OFS ir Jaupra kongrese.