Rugp­jū­čio 26 die­ną Ža­rė­nų se­niū­ni­jo­je, Vis­mal­dų kai­me, bu­vo pa­šven­tin­tas koplytstulpis, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos glo­bė­jas šv. vys­ku­pas Sta­nis­lo­vas.

Už Vismaldų kai­mo gy­ven­to­jus ir čia gy­ve­nu­sius au­ko­tos šv. Mi­šios Ža­rė­nų Šv. vys­ku­po Sta­nis­lo­vo baž­ny­čio­je.
Šv. Mi­šias au­ko­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­pas Li­nas Vo­dop­ja­no­vas OFM, pa­moks­lą sa­kė br. As­ti­jus Kun­gys OFM, da­ly­va­vo br. Eval­das Da­ru­lis OFM, Klai­pė­dos pran­ciš­ko­nų vie­nuo­ly­no gvar­di­jo­nas br. Be­ne­dik­tas Jur­čys OFM ir br. Al­gir­das Ma­la­kaus­kis OFM. Ža­rė­nų baž­ny­čio­je vi­sus šil­tai su­ti­ko ir vi­so­ke­rio­pai pa­dė­jo su­reng­ti šven­tę kle­bo­nas ku­ni­gas Vai­das Bui­vy­das.

Po bend­ros mal­dos žmo­nės rin­ko­si į Vis­mal­dų kai­mą. Ten bu­vo pa­šven­tin­tas kop­lyts­tul­pis, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos glo­bė­jas šv. vys­ku­pas Sta­nis­lo­vas.

Br. A. Ma­la­kaus­kis pa­sa­ko­jo, jog šio kop­lyts­tul­pio pa­sta­ty­mo idė­ja ki­lo sie­kiant įam­žin­ti jo a. a. tė­vo Sta­nis­lo­vo Ma­la­kaus­kio, gi­mu­sio 1931 m. sau­sio 26 d. Vis­mal­duo­se, Re­ka­šių so­dy­bo­je, at­mi­ni­mą. Tų pa­čių me­tų va­sa­rio 18-ąją jis bu­vo pa­krikš­ty­tas Ža­rė­nų baž­ny­čio­je ir ga­vo Sta­nis­lo­vo var­dą. Bū­da­mas tre­jų me­tų am­žiaus per­si­kė­lė gy­ven­ti į Tel­šius, kur ir pra­lei­do be­veik vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą. 2011 m. at­gu­lė am­ži­no­jo poil­sio Tel­šių se­no­sio­se ka­pi­nė­se. Tė­ve­lis gie­do­jo Tel­šių ka­ted­ros cho­re ir gar­sė­jo kaip Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kal­nų gie­do­to­jas.

„Pag­rin­di­nė šio kop­lyts­tul­pio pa­sta­ty­mo min­tis – puoš­ti Že­mai­ti­jos kraš­to­vaiz­dį krikš­čio­niš­kais ženk­lais ir sim­bo­liais, į ku­riuos žvelg­da­mi žmo­nės ke­lia sa­vo min­tis ir žvilgs­nius į Kū­rė­ją, į Die­vą, su­kal­ba mal­dą ir su­si­mąs­to apie sa­vo gy­ve­ni­mo pra­smę ir tiks­lą. Ant kop­lyts­tul­pio nė­ra pa­mi­nė­tas nei a. a. ma­no tė­vo var­das, nei pa­var­dė, tik pa­sta­ty­mo me­tai ir apa­čio­je už­ra­šas VIS­MAL­DAI, tam, kad lik­tų atei­čiai ir šios vie­tos, ir Vis­mal­dų kai­mo įam­ži­ni­mas. O vys­ku­pas šv. Sta­nis­lo­vas kar­tu yra ir Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos glo­bė­jas“, – pa­sa­ko­jo A. Ma­la­kaus­kis.

Visą straipsnį apie koplytstulpio pašventinimo šventę skaitykite „Telšių žiniose”.